Komplexné služby v BOZP a PO

Komplexné služby v BOZP a PO

Predmetom komplexných služieb BOZP a PO je poskytovanie služieb, konzultácií a odborného vedenia v odbore požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov a nadväzujúcich predpisov. 

Činnosti v oblasti zabezpečenia BOZP 

zahŕňajú služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a nadväzujúcich predpisov, predovšetkým pre Vás: 

• spracovávame metodické pokyny a smernice súvisiace s BOZP, predpisy o BOZP na pracoviskách, 
• vykonávame školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v rozsahu a periodicite stanovenej príslušnými predpismi, 
• zúčastňujeme sa vyšetrovania smrteľných a ostatných pracovných úrazov a podieľame sa na ich šetrení, 
• vypracovávame podklady pre správy kontrolným dozorným štátnym orgánom v oblasti BOZP, 
• vykonávame kontrolnú činnosť v oblasti BOZP, navrhujeme opatrenia na odstraňovanie zistených závad, upozorňujeme na zistené nedostatky po vykonanej kontrole a spracovávame zápis o zistenom stave, 
• zabezpečujeme v spolupráci s objednávateľom špeciálne školenia pre vybrané činnosti, a to v rozsahu a periodicite stanovenej príslušnými predpismi, 
• kontrolujeme uplatňovanie pokynov, smerníc a predpisov BOZP a ich dodržiavanie, 
• navrhujeme technické, organizačné a výchovné opatrenia na zlepšenie stavu BOZP, 
• kontrolujeme vedenie evidencie pracovných úrazov, a zúčastňujeme sa práce komisie pre odškodňovanie zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania stanovené príslušnými predpismi, 
• spracovávame a aktualizujeme agendu predpisov a zásad týkajúcich sa bezpečnosti práce a pracovných podmienok, 
• sledujeme odstraňovanie závad zistených pri kontrolách, 
• kontrolujeme vykonávanie revízií u vyhradených technických zariadení, vrátane následnej kontroly a odstraňovania zistených závad, 
• zúčastňujeme sa kontrol stavu BOZP vykonávaných u objednávateľa orgánmi štátneho dozoru, 
• vykonávame hodnotenie a prevenciu rizík možného ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca. 

 

Činnosti v oblasti zabezpečenia PO

zahŕňajú služby v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a všetkých vykonávacích predpisov, predovšetkým pre Vás: 

• navrhujeme a odporúčame v potrebnom množstve a druhoch požiarnu techniku, vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné zariadenia s ohľadom na prevádzkované činnosti, 
• kontrolujeme dodržiavanie podmienok (vrátane návrhu a odporúčania riešenia) pre hasenie požiarov a pre záchranné práce, 
• navrhujeme a odporúčame značenie pracoviska a ostatných miest bezpečnostnými značkami, príkazmi, zákazmi a pokynmi vo vzťahu k požiarnej ochrane, a to vrátane miest, na ktorých sa nachádzajú vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarnotechnické zariadenia, 
• pravidelne kontrolujeme prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z.), dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, navrhujeme a odporúčame opatrenia na odstraňovanie zistených závad a po vykonanej kontrole spracujeme zápis o zistenom stave, 
• vykonávame kontrolu odstraňovania závad zistených pri pravidelných kontrolách a preventívnych prehliadkach so zápisom do požiarnej knihy, 
• spracovávame a aktualizujeme dokumentáciu požiarnej ochrany podľa zákona o požiarnej ochrane a nadväzujúcich predpisov (predovšetkým podľa vyhlášky č. 121/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov,  a o stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti a výkone štátneho požiarneho dozoru atď.), 
• vykonávame školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov, odbornú prípravu zamestnancov zaradených do preventívnej požiarnej hliadky a odbornú prípravu preventistov požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov, v lehotách stanovených právnymi predpismi a internými dokumentmi 
• zúčastňujeme sa kontrol stavu požiarnej ochrany vykonávaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru HaZZ, 
• vypracovávame podklady pre správy kontrolným orgánom ŠPD HaZZ, 
• kontrolujeme a sledujeme vykonávanie revízií u vyhradených technických zariadení, vrátane následnej kontroly odstraňovania zistených závad a upozorňujeme na nevyhnutnosť vykonávania týchto revízií, 
• zabezpečujeme kontroly (revízie) PTZ vrátane vecných prostriedkov požiarnej ochrany výmeny základného protipožiarneho vybavenia 

NA STIAHNUTIE 

Leták Komplexné služby BOZP a PO - PDF