Plynové stabilné hasiace zariadenia (SHZ)

Plynové hasiace médiá predstavujú najobľúbenejšiu alternatívu hasenia požiarov. Výhodou použitia stabilných plynových zariadení (SHZ) je šetrnosť voči chránenému prostrediu. Všetky plynové alternatívy navrhujeme tak, aby koncentrácia hasiva bola bezpečná pre ľudskú obsluhu a aby použité hasiace látky nepoškodili napríklad archivačné materiály, chránené technológie, počítačové dáta apod. Vyvinuli sme vlastné plynové stabilné hasiace zariadenie FK-KOMPLET® a špeciálne lokálne plynové hasiace zariadenie FK-RACK ®, určené predovšetkým pre hasenie dátových serverov. Ďalej vďaka uzatvorenej distribútorskej zmluve so spoločnosťou Tyco ponúkame stabilné plynové zariadenia NOVEC 1230, FM200, INERGEN, CO2, N2

FK-KOMPLET

FK-KOMPLET

Stabilné plynové hasiace zariadenie FK-KOMPLET® sme vyvinuli a vyrábame priamo v našej spoločnosti.  Je to samostatné, plne automatické, detekčné a protipožiarne hasiace zariadenie určené do počítačových sál, serverovní, telefónnych ústrední, záložných zdrojov, velínov strojných zariadení, rozvodní, technologických zariadení, rozvádzačov dieselagregátov, motorových priestorov, obrábacích strojov, archívov, múzeí, skladov a podobne . 

viac

FK-RACK

FK-RACK

Plynové hasiace zariadenie FK-RACK® sme vyvinuli a vyrábame priamo v našej spoločnosti.Je to samostatné, plne automatické, detekčné a hasiace zariadenie určené pre 19" a širšie serverové skrine. V zariadení FK-RACK® sú použité všetky typy chemických hasiacich látok vrátane ekologickej alternatívy. Z hľadiska ochrany životného prostredia sa jedná o čisté hasiace prostriedky, schválené príslušnými certifikačnými orgánmi, ktoré spĺňajú základné požiadavky na výrobok. 

viac

Systemy s chemickymi hasiacimi látkami

Systemy s chemickymi hasiacimi látkami

K systémom s chemickými hasiacimi látkami patrí Hygood, systém medzinárodne uznávaný, ako overené, spoľahlivé a efektívne protipožiarne riešenie a ochrana hodnotného majetku, procesov a miestností. Zároveň aj ochrana osôb, ktoré v týchto chránených priestoroch pracujú pri dodržaní stanovených podmienok. 

viac

Inergen

Inergen

INERGEN (IG-541) hasí požiare v uzavretých priestoroch tým, že znižuje hladinu kyslíku pod hladinu nutnú k horeniu. INERGEN je zmesou dusíka, argónu a oxidu uhličitého. Táto zmes je určená pre bezpečnú a ekologickú ochranu proti požiaru pomocou plynu. Aby bolo možné použiť jednu batériu fliaš na hasenie vo viacerých priestoroch, možno do systému inštalovať tzv. sekčné ventily. Všetky navrhované systémy sú konštruované a vybavené tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu haseného priestoru počas vypúšťania hasiacej látky.

viac

CO2

CO2

Systémy CO2 je možné ovládať manuálne alebo automaticky. Automatický systém je vždy konštruovaný s časovým oneskorením a ďalšími bezpečnostnými funkciami, ktoré uľahčia evakuáciu osôb prítomných v chránenom priestore. Vhodný typ automatickej detekcie treba voliť s ohľadom na správnu funkciu zariadenia. Systémy s hasivom CO2 musia byť pravidelne kontrolované. Zaistí sa tak funkcia systému v prípade požiaru. Pre ochranu strojov, tlačiarenských lisov a menších zariadení sa využívajú tzv. lokálne systémy. 

viac

AKTÍVNE POŽIARNA SYSTÉMY 

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) zaisťujú vysokú účinnosť hasenia v prípade vzniku požiaru. 

Ako hasiace médium sa používa voda (nízko-stredo-vysokotlakové systémy) a pena.