PROJEKTY POŽIARNEJ OCHRANY

Projekty požární ochrany | KLIKA BPPredpokladom funkčného a spoľahlivého systému požiarnej ochrany je taktiež kvalitná príprava projektovej dokumentácie, požiarna bezpečnosť stavieb a projekcia vyhradených požiarnotechnických zariadení. Tieto činnosti vykonávame vlastnými kapacitami. V rámci projekčnej prípravy zabezpečujeme tiež potrebné audity a poradenskú činnosť. Rešpektujeme technologické, priestorové a ekonomické možnosti investorov, dbáme na špecifické požiadavky našich klientov. 

 

 

 

Navrhujeme projekty pre všetky typy objektov

• priemyselné objekty 
• obytné domy 
• zdravotnícke objekty 
• hotely 
• telekomunikačné objekty 
• armádne objekty 
• špeciálne stavby a zariadenia (tunely, elektrárne a energetické zariadenia, atď.) 

 

Vykonávame:

• projekciu samočinného odvetrávacieho zariadenia podľa noriem DIN 18232-2, DIN 18232-5, ČSN (STN) EN12101-2, pr. EN12101-5, NFPA 92a, NFPA 92b a NFPA 204 (EÚ, ČR, USA) 
• projekciu sprinklerovej ochrany podľa ČSN (STN) EN 12845, CEA VdS 4001, NFPA 13, NFPA 25, a FM 2.2 (ČR, EÚ, USA) 
• projekciu penových hasiacich zariadení podľa NFPA 11, NFPA 12, NFPA 13 a NFPA 17 (USA) 
• projekciu plynových hasiacich zariadení s hasiacimi látkami HFC-227ea, HFC 236fa, NOVEC, IG-100, IG-55, IG-541 
• projekciu hmlového hasiaceho zariadenia HI-FOG 
• projekciu požiarnej bezpečnosti stavby podľa NFPA 25, NFPA 72 a NFPA 101 (USA) 
• projekciu požiarnej bezpečnosti stavby podľa DIN 4102 (NEMECKO) 
• projekciu požiarnej bezpečnosti stavby podľa SNIP GOST radu 40. (RUSKO) 
• projekciu požiarnej bezpečnosti stavby podľa BS radu 3 (VEĽKÁ BRITÁNIA) 
• projekciu požiarnej bezpečnosti stavby podľa SN radu 9208. (SLOVENSKO) 
• projekciu požiarnej bezpečnosti stavby podľa NFS radu 6-61. (FRANCÚZSKO) 
• projekciu požiarnej bezpečnosti stavby podľa ČSN radu 7308. (ČESKÁ REPUBLIKA), STN 920201-4 (Slovenská republika) 
• projekciu civilnej ochrany podľa požiadaviek MV ČR, MV SR tj. klasické kryty a improvizované úkryty 
• projekciu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) 

Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB ZAČÍNA UŽ PRI JEJ PROJEKTOVANÍ.  Zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavby je jedným z najdôležitejších súčastí pre projekt stavby a jej realizáciu, ako aj pre následné bezpečné užívanie stavieb. Požiarnu bezpečnosť stavieb je teda nutné riešiť už vo fáze projektovej prípravy v rámci všetkých stupňov projektu, realizácie stavieb a ich následného užívania. 

viac

Projekty stabilných hasiacich zariadení

Projekty stabilných hasiacich zariadení

V rámci projekcie ponúkame aj spracovanie projektov stabilných hasiacich zariadení vrátane: • vypracovania požiarnobezpečnostného riešenia stavieb pre všetky stupne projektovej prípravy vrátane prerokovania s príslušným územným odborom HaZZ • zabezpečenia autorského dozoru v oblasti požiarnej bezpečnosti pri realizácii stavieb • vypracovania projektu požiarnobezpečnostného riešenia pre realizáciu stavby ako podklad úspešnej kolaudácie stavby a jej uvedenia do užívania• nadväznosti na požiadavky požiarnobezpečnostného riešenia je zabezpečenie vypracovania projektov a následne aj dodávku požiarnotechnických zariadení (EPS, SHZ, SOZ) • vypracovania návrhu rozmiestnenia vecných prostriedkov požiarnej ochrany (prenosné hasiace prístroje), rozmiestnenia bezpečnostného a fotoluminiscenčného značenia vrátane následnej dodávky a montáže 

viac

Projekty elektrickej požiarnej signalizácie

Projekty elektrickej požiarnej signalizácie

Predpokladom funkčného a spoľahlivého systému požiarnej ochrany je taktiež kvalitná príprava projektovej dokumentácie, požiarna bezpečnosť stavieb a projekcia vyhradených požiarnotechnických zariadení. Tieto činnosti vykonávame vlastnými kapacitami. V rámci projekčnej prípravy zabezpečujeme tiež potrebné audity a poradenskú činnosť. Rešpektujeme technologické, priestorové a ekonomické možnosti investorov, dbáme na špecifické požiadavky našich klientov.

viac

Projekty zařízení pro odvod tepla a kouře

Projekty zařízení pro odvod tepla a kouře

Předpokladem funkčního a spolehlivého systému požární ochrany je také kvalitní příprava projektové dokumentace, požární bezpečnost staveb a projekce vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Tyto činnosti provádíme vlastními kapacitami. V rámci projekční přípravy zajišťujeme také potřebné audity a poradenskou činnost. Respektujeme technologické, prostorové a ekonomické možnosti investorů, dbáme na specifické požadavky našich klientů.

viac

KVALITNÝ PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY JE ZÁKLADOM 
BEZPEČNEJ PREVÁDZKY STAVIEB