SERVIS VYHRADENÝCH ZARIADENÍ

V júni 2011 spoločnosť KLIKA-BP, a.s. odkúpila časť podniku spoločnosti Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., člena koncernu Tyco (ďalej len TFIS). Spol. TFIS oprávnila spol. KLIKA-BP a KLIKA-BP Slovakia na vykonávanie projektovania, revízií, kontrol, servisu a montážou stab. a polostabilných PTZ sprinklerových, vodných, hmlových, penových a plynových vyrobených / inštalovaných spol. TFIS. Rovnako na Slovensku spoločnosť KLIKA-BP Slovakia, s.r.o., ako dcérska spoločnosť KLIKA-BP, a.s., odkúpila časť podniku spoločnosti Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia) s.r.o. 

 

Vykonávame kontroly a servis: 

• stabilných hasiacich zariadení (SHZ) 
• prenosných hasiacich prístrojov (PHP) 
• hydrantov 
• doplnkových hasiacich zariadení (DHZ) 

Dodávame nasledujúce druhy hasiacich prístrojov:

• práškové 
• s čistým hasivom 
• vodné a penové 
• s oxidom uhličitým (CO2) 

Spracovávame: 

• servisné správy 
• dokumentáciu 

Servis stabilných hasiacich zariadení (shz)

Servis stabilných hasiacich zariadení (shz)

Vďaka odkúpeniu časti podniku spoločnosti Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., člena koncernu Tyco, poskytujúci servisné služby a údržbu v oblasti systémov požiarnej ochrany na území Českej republiky, sa spoločnosť KLIKA-BP, a.s. stala najväčšou organizáciou v Českej republike a na Slovensku, poskytujúca komplexné dodávky a servis stabilných hasiacich zariadení. Súčasne bola medzi oboma spoločnosťami uzavretá zmluva o zabezpečovaní záručného servisu a opráv inštalovaných zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka zo strany spoločnosti TYCO a distribútorská zmluva produktov TYCO pre oblasť systémov požiarnej ochrany. 

viac

Servis vyhradených požiarnotechnických zariadení (ptz)

Servis vyhradených požiarnotechnických zariadení (ptz)

Vykonávame servis týchto vyhradených druhov požiarnotechnických zariadení: elektrická požiarna signalizácia (EPS), stabilné a polostabilné hasiace zariadenia (SHZ), automatické protivýbuchové zariadenia, zariadenia na odvod tepla a dymu (ZoDT), požiarne klapky a vecné prostriedky požiarnej ochrany (ručné a pojazdné hasiace prístroje, hydranty). 

viac

Servis vyhradených technických zariadení (vtz)

Servis vyhradených technických zariadení (vtz)

Vyhradenými technickými zariadeniami sú zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb a majetku, ktoré podliehajú dozoru podľa zákona. Podľa stupňa nebezpečenstva sa vyhradené technické zariadenia zaraďujú do tried, prípadne skupín a stanovuje sa spôsob preverovania odbornej spôsobilosti organizácií, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb ku činnostiam na týchto zariadeniach. 

viac

HOT LINE

Servis SHZ sprinklerových, penových, drenčerových, systémov FM200, NOVEC 1230, INERGEN, CO2, N2, SHZ HI-FOG, FK-KOMPLET, FK-RACK. 

HOTLINE SERVIS 24/7 ČR

+420 465 422 638


HOTLINE SERVIS 24/7 SR

+421 918 555 551