SLUŽBY BOZP A PO


služby BOZP a PO | KLIKA BPKomplexnosť služieb vidíme v ucelenej službe pre klienta:

• školenia v oblasti BOZP a PO 
• prevádzková dokumentácia a vykonávacie predpisy 
• interné audity a kontroly dodržiavania predpisov 
• revízie a kontroly vyhradených technických zariadení 
• revízie vecných prostriedkov požiarnej ochrany (hasiacich prístrojov a hydrantov) 
• dodávky a servis hasiacich systémov 
• fotoluminiscenčné značenie, bezpečnostné tabuľky 
• komunikácia s úradmi a inštitúciami 


FOTOLUMINISCENČNÉ ZNAČENIE 

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ukladá právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám povinnosť označovať pracoviská a ostatné miesta bezpečnostnými značkami. Umiestnenie značiek a ich vzhľad stanovuje NV SR č. 391/2006 Z.z., kedy značky pre únik a evakuáciu osôb a značky prekážok na únikových cestách musia byť aj pri prerušení dodávky energie viditeľné a rozpoznateľné po dobu nevyhnutne nutnú k bezpečnému opusteniu objektu. Tohto možno dosiahnuť pomocou fotoluminiscenčných bezpečnostných tabuliek. 

Ponúkame dodávku a montáž bezpečnostných fotoluminiscenčných tabuliek vysokej kvality v dostatočnom výbere. Dosvitové parametre tabuliek splňujú ustanovenia normy DIN 67510 platnej pre krajiny EÚ. Fotoluminiscenčné tabuľky sú vyrobené pomocou technológie SYSTÉM TD®. 


SYSTEM TD®
Tento systém dosahuje dlhodobých hodnôt svietenia, ktoré prevyšujú európske normy DIN. Na výrobku sú použité látky, ktoré spĺňajú všetky nároky ochrany životného prostredia. Vrchná strana tabuľky je pokrytá ochrannou vrstvou, ktorá chráni povrch pred UV žiarením, vodou, prachom a slnkom. Zadná strana je vybavená samolepiacou vrstvou s vysokou priľnavosťou. Tabuľky sú elastické a dajú sa lepiť aj na oválne povrchy. 

CERTIFIKÁTY
Bezpečnostné fotoluminiscenčné tabuľky sú riadne certifikované pre použitie v Českej republike podľa zák. č. 22/1997 Sb., a v Slovenskej republike NV SR č. 391/2006 Z.z. a vyhovujú platným právnym predpisom. 

Prevádzkové audity

Prevádzkové audity

Vypracujeme pre Vás audit zameraný na činnosti v oblasti BOZP a PO vo Vašej spoločnosti. Na základe výsledkov auditu nájdeme cestu pre komplexné riešenie BOZP a PO. Vykonáme odbornú expertízu, analyzujeme existujúce zabezpečenie BOZP a PO vo väzbe na legislatívu, identifikujeme riziká a ich rozmer (aj finančný). Bezplatne pre Vás vypracujeme cenovú ponuku. Ak dostanete ponuku porovnateľných služieb za nižšiu cenu, informujte nás. 

viac

Komplexné služby v BOZP a PO

Komplexné služby v BOZP a PO

Predmetom komplexných služieb BOZP a PO je poskytovanie služieb, konzultácií a odborného vedenia v odbore požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov a nadväzujúcich predpisov. 

viac

Bezpečná prevádzka a dodržiavanie zákonných noriem pre bezpečnosť práce a požiarnu ochranu je predpokladom úspechu každej spoločnosti. 

Rozbor potrieb, dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a analýzu efektívnosti zaistenia u klientov vykonávame formou odborných prevádzkových auditov, podľa ktorých navrhujeme optimálne riešenia bezpečnosti. V prípade potreby a ekonomickej výhodnosti taktiež poskytujeme komplexný outsourcing služieb.