POLITIKA KVALITY

 

POLITIKA kvality, BOZP, OŽP

Vedenie spoločnosti  KLIKA-BP, a.s., patriaci medzi vedúce spoločnosti na slovenskom trhu s rastúcim podielom na zahraničných trhoch v poskytovaní komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, vyhlasuje:

Politiku kvality, BOZP, OŽP ako strategický dokument spoločnosti, ktorý stanoví celkové zámery a  smer pôsobenia spoločnosti v oblastiach jej podnikania.

 

1. Zabezpečujeme kvalitné uspokojovanie potrieb zákazníkov pri realizácii dodávok a služieb poskytovaných spoločností v súlade s ich požiadavkami (kvalita, BOZP, OŽP).

 

2. Systematicky zdokonaľujeme a aktualizujeme ponuku podnikateľských aktivít spoločnosti. Postupne tak zvyšujeme kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia a podmienky pre ochranu životného prostredia pri realizácii jednotlivých dodávok služieb s cieľom udržať a rozšíriť spektrum stálych zákazníkov.

 

3. Spĺňame požiadavky všetkých platných zákonov, predpisov a nariadení v oblasti kvality, BOZP, OŽP a iných požiadaviek chrániacich životné prostredie a ochranu zdravia. Na BOZP, OŽP pozeráme ako na zákonom stanovenú povinnosť nesúcu prioritu celospoločenského charakteru.

 

4. Trvalo zdokonaľujeme a zlepšujeme funkčnosť a výkonnosť systému riadenia (kvalita, BOZP, OŽP) spoločnosti využitím zavedeného systému riadenia s cieľom postupnej optimalizácie hlavných riadiacich, realizačných a podporných procesov, ich finančných nákladov a plynulého zabezpečovania finančných, ľudských a materiálových zdrojov podľa potrieb jednotlivých zákaziek a s cieľom predchádzania a prevencie vzniku úrazov a poškodenia zdravia.

 

5. Neustále zvyšujeme úroveň jednotlivých činností a procesov najmä ich priebežným hodnotením pravidelnou kontrolou, zainteresovaním externých a interných pracovníkov dodávateľov na výslednom efekte zrealizovaných zákaziek.

 

6. Aspekty kvality, BOZP OŽP začleňujeme do marketingu na dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

 

7. Neustále zlepšujeme firemnú ochranu BOZP OŽP v rámci meniacich sa vonkajších podmienok. Vytvárame podmienky pre prevenciu znečisťovania a kvalifikované vyhľadávanie, posudzovanie a minimalizáciu rizík na pracoviskách s prenosom informácií na všetky zainteresované strany. Pritom sa usilujeme o minimalizáciu možných negatívnych dopadov vlastných činností a vykonávaných služieb na životné prostredie a bezpečnost, ochranu zdravia pri práci, predchádzanie vzniku možných havarijných situácií. O politike BOZP komunikujeme aj so všetkými subdodávateľmi a spolupracujúcimi firmami, kde kladieme dôraz na povedomie o ich individuálnych povinnostiach v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

 

8. Vytvárame potrebné finančné zdroje na realizáciu potrebných opatrení v oblasti kvality, BOZP, OŽP vrátane zdrojov na kontrolnú činnosť, ďalší rozvoj systému riadenia s maximálnym využitím informačného systému.

 

9. Dôsledne realizujeme úsporné a preventívne opatrenia v oblasti spotreby energií surovín a vzniku využitie odpadov.

 

10. Zvyšujeme a prehlbujeme povedomie o kvalite, ochrane životného prostredia, bezpečnosti a zdravia medzi zamestnanci. Kladieme dôraz na motivačné uspokojovanie a zodpovedajúcu ziskovosť investícií.

 

11. Komunikujeme s verejnosťou, zainteresovanými stranami, spolupracujeme so štátnou správou.